Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (2024)

By Chara Yadav/ Feit gecontroleerd / Laatst bijgewerkt: 13 juli 2023

Als je geïnteresseerd bent in de verschillende religies en de sekten die eronder vallen, moet je je waarschijnlijk hebben afgevraagd wat het verschil is tussen Koerden en sjiieten.

Hoewel ze allebei leden hebben die tot dezelfde religieuze achtergrond behoren, de islam, verschillen ze erg van elkaar. Ze hebben een aantal zeer belangrijke punten van verschil tussen hen.

Het is belangrijk om deze verschillen te kennen om ze niet met elkaar te verwarren.

Key Takeaways

 1. Koerden zijn een etnische groep die voornamelijk in de regio Koerdistan woont, verspreid over Turkije, Iran, Irak en Syrië.
 2. Sjiieten zijn een religieuze groepering die de op een na grootste tak van de islam vertegenwoordigt, waarvan de meesten in Iran, Irak en Libanon wonen.
 3. Het belangrijkste onderscheid tussen de twee groepen ligt in hun etnische versus religieuze identiteit, waarbij Koerden een etnische groep zijn en sjiieten een religieuze groep binnen de islam.

Koerden versus sjiieten

Het Koerden zijn een etnische groep uit het Midden-Oosten die in verschillende landen wonen, waaronder Turkije, Iran, Irak en Syrië. Sjiieten zijn moslims die geloven dat Ali, de schoonzoon van de profeet Mohammed, de rechtmatige opvolger van de profeet en de eerste imam van de moslimgemeenschap was.

/ 10

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (1)

Koerden, een beroemde etnische groep die in het Midden-Oosten leeft, zijn over de hele wereld bekend. Ze behoren tot verschillende plaatsen. Onder hen zijn Turkije en Iran.

Het kan ook Syrië en Irak omvatten. Deze plaats staat gezamenlijk bekend als Koerdistan. De leden van deze groep kunnen tot beide sektes van de islam behoren. Ze kunnen sjiiet of soenniet zijn.

Er zijn verschillende sekten gevonden onder dezelfde religie. Ze delen vaak verschillende ideeën. De islam kent twee van dergelijke sekten. Een van die sektes zijn de sjiieten.

Ze omvatten een groot deel van de islam, de op een na grootste heerschappij. Het omvat uitsluitend leden van dezelfde sekte.

Zij zijn de groep mensen die de schoonzoon van de profeet Mohammed als hun vierde kalief hebben geaccepteerd. Ze accepteerden hem ook als de eerste imam.

Vergelijkingstabel

Parameters van vergelijking:Koerdensjiieten
Behoort vanZe behoren tot het Midden-Oosten. Ze zijn verspreid over verschillende plaatsen, variërend van Iran tot Irak, van Syrië tot Turkije. De plaats is gezamenlijk bekend als Koerdistan.Ze vormen de meerderheid van de bevolking in verschillende plaatsen, variërend van Azerbeidzjan tot Iran, van Irak tot Bahrein.
BetekenisZe omvatten een etnische groep.Ze zijn een sekte van de religie islam.
In opstand gekomen voorZe kwamen in opstand omdat ze alle naties van Koerdistan als één verenigd hadden.Ze kwamen in opstand tegen de andere sekte van de islam, namelijk de soennieten.
LedenHun leden kunnen soennieten of sjiieten zijn.Het omvat uitsluitend leden van dezelfde sekte, dat wil zeggen sjiieten.
Algemeen PuntLeden van deze groep kunnen al dan niet voorstander zijn van de keuze van Hazrat Ali als hun vierde kalief.Leden van deze sekte steunen de keuze van Hazrat Ali als hun vierde kalief.

Wat is Koerdisch?

Het verwijst niet naar mensen van een specifieke religie als zodanig. Het is een groep waar veel mensen in geloven. Ze komen uit het Midden-Oosten. Deze plaats omvat voornamelijk Irak en Syrië.

Ze wonen al jaren in het gebied en omvatten gebieden in Syrië, Iran, Irak en Turkije, gezamenlijk bekend als Koerdistan.

Ze bestaan ​​grotendeels uit Iraniërs die Koerdisch als hun primaire taal spreken. Vooruitgang en uitbreiding naar Europese landen zijn de laatste tijd opgemerkt. Ook is uitbreiding naar West-Aziatische landen opgemerkt.

Het kunnen sjiieten of soennieten zijn, waarbij soennieten de meerderheid vormen. Bovendien zijn de hier gedefinieerde Koerden moslims. Een Koerd kan ook een niet-moslim zijn.

Ze zijn in opstand gekomen om de Koerdische staten te verenigen in een verenigd Koerdistan.

De meerderheid van de leden zijn de soennieten. Ze volgen de Shafii-scholen. Er is een kleine minderheid die anders volgt. Meestal volgen ze de Hanafi-school. Bovendien volgen veel Shafi'i Koerden een van de twee Soefi orders.

De rechten en gelijkheid van Koerdische vrouwen hebben in de twintigste en eenentwintigste eeuw aanzienlijke vooruitgang geboekt als gevolg van progressieve bewegingen binnen de Koerdische samenleving.

Ondanks aanzienlijke vooruitgang blijven Koerdische en wereldwijde vrouwenrechtenorganisaties problemen melden zoals geslachtsgelijkheid, gedwongen huwelijken, eerwraak en genitale verminking van vrouwen in Iraaks Koerdistan.

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (2)

Wat zijn sjiieten?

Er zijn verschillende sekten gevonden onder dezelfde religie. Ze delen vaak verschillende principes. Dienovereenkomstig zijn er ook twee van dergelijke sekten in de islam.

Een van die sektes zijn de sjiieten. Een groot deel van de religie vormen zij de islam. Zij zijn de op een na grootste heerschappij. Het omvat uitsluitend leden van dezelfde sekte.

De leden van deze sekte zijn degenen die de selectie van Hazrat Ali steunden. Ze accepteerden hem ook als de eerste imam. Zijn nakomelingen werden ook wel imams genoemd.

Ze kunnen tot meerdere plaatsen behoren. Bahrein en Azerbeidzjan zijn er twee van. De anderen zijn Irak en Iran.

In de afgelopen tijd werden veel van hen als weerzinwekkend beschouwd. Ze vochten tegen de onderdrukkende krachten. Deze strijd was tegen de andere sekte van de religie.

Toen de profeet Mohammed stierf, was er een massale opstand. Zijn schoonzoon werd gekozen als de vierde kalief. Sommige mensen steunden dit, terwijl anderen er tegen waren.

Degenen die dit steunden, vielen onder één sekte van de religie. De andere sekte vond echter dat Mohammeds zoon de volgende profeet had moeten zijn.

Deze mensen verenigden zich onder een andere sekte. De voormalige sekte werd bekend als sjiieten. Deze laatste sekte werd bekend als soennieten. De afgelopen jaren zijn er voortdurend conflicten geweest tussen deze twee sekten.

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (3)

Belangrijkste verschillen tussen Koerden en sjiieten

 1. Koerden en sjiieten behoren tot verschillende plaatsen. De eerste behoort tot het Midden-Oosten. Ze zijn verspreid over verschillende plaatsen, van Iran tot Irak, van Syrië tot Turkije. Voor al deze plaatsen bestaat een verzamelnaam. Het is Koerdistan. Aan de andere kant kan de laatste tot verschillende plaatsen behoren. Bahrein en Azerbeidzjan zijn er twee van. De anderen zijn Irak en Iran.
 2. Koerden behoren tot een etnische groep, terwijl sjiieten een sekte zijn van de religie islam.
 3. Koerden kwamen in opstand over het verenigen van alle naties van Koerdistan als één, terwijl sjiieten in opstand kwamen tegen de andere sekte van de islam, de soennieten.
 4. Aangezien Koerden een etnische groep zijn, kunnen hun leden soennieten of sjiieten zijn. De term sjiieten is echter exclusief. Het bevat alleen leden van dezelfde sekte.
 5. Leden van Koerden kunnen al dan niet voorstander zijn van de keuze van Hazrat Ali als hun vierde kalief. Leden van de sjiitische sekte steunen echter de keuze van Hazrat Ali als hun vierde kalief.
Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (4)

Referenties

 1. https://www.researchgate.net/profile/Liam-Anderson-10/publication/249391957_Kurds_in_Iraq_The_Struggle_Between_Baghdad_and_Erbil/links/57daa46008aeea19593290d6/Kurds-in-Iraq-The-Struggle-Between-Baghdad-and-Erbil
 2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nana.12424

Een verzoek?

Ik heb zoveel moeite gestoken in het schrijven van deze blogpost om jou van waarde te kunnen zijn. Het zal erg nuttig voor mij zijn, als je overweegt het te delen op sociale media of met je vrienden/familie. DELEN IS ️

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (5)

Chara Yadav

Chara Yadav heeft een MBA in Financiën. Haar doel is om financiële onderwerpen te vereenvoudigen. Ze werkt al zo'n 25 jaar in de financiële wereld. Ze heeft meerdere financiële en banklessen gegeven voor business schools en gemeenschappen. Lees meer bij haar bio pagina.

Gerelateerde artikelen

 1. Koerden versus soennieten: verschil en vergelijking
 2. Koerden versus Arabieren: verschil en vergelijking
 3. Koerden versus Perzen: verschil en vergelijking
 4. De Koerden versus de Turken: verschil en vergelijking

Wat denk je?

8

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (6)

4

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (7)

9

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (8)

7

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (9)

12

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (10)

7

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (11)

Als expert op het gebied van religie kan ik je helpen met informatie over de concepten die worden besproken in het artikel "Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking" van Chara Yadav.

De belangrijkste concepten die in het artikel worden besproken, zijn:

 1. Koerden: Koerden zijn een etnische groep die voornamelijk in de regio Koerdistan woont, verspreid over Turkije, Iran, Irak en Syrië. Ze kunnen zowel soennitisch als sjiitisch zijn en behoren tot verschillende religieuze groeperingen binnen de islam.

 2. Sjiieten: Sjiieten zijn een religieuze groepering die de op een na grootste tak van de islam vertegenwoordigt. Ze wonen voornamelijk in Iran, Irak en Libanon. Sjiieten geloven dat Ali, de schoonzoon van de profeet Mohammed, de rechtmatige opvolger van de profeet en de eerste imam van de moslimgemeenschap was.

 3. Verschillen tussen Koerden en sjiieten: Het belangrijkste onderscheid tussen de twee groepen ligt in hun etnische versus religieuze identiteit. Koerden zijn een etnische groep, terwijl sjiieten een religieuze groep binnen de islam zijn. Daarnaast kwamen Koerden in opstand om alle naties van Koerdistan als één verenigd te hebben, terwijl sjiieten in opstand kwamen tegen de soennieten, een andere sekte binnen de islam.

Ik hoop dat deze informatie je helpt om een beter begrip te krijgen van de concepten die worden besproken in het artikel. Als je nog meer vragen hebt, sta ik klaar om je te helpen.

Koerden versus sjiieten: verschil en vergelijking (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.